Pesänselvittäjä

PESÄNSELVITTÄJÄ

Pesänselvittäjä selvittää kuolinpesän jakokuntoon. 

Pesänselvittäjä maksaa pesän velat ja voi muuttaa omaisuutta rahaksi. Hän hoitaa pesän varoja perinnönjakoon saakka. Pesä on selvitetty, kun pesän varat voidaan pesän ulkopuolisten oikeuksia vaarantamatta jakaa.

Kuolinpesään voidaan määrätä myös pesänjakaja, joka tekee perinnönjaon. Pesänselvittäjä  määrätään usein myös pesänjakajaksi.

Ota yhteyttä pesänselvittäjästä tai -jakajasta

Toimistoni ottaa vastaan pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä.

YLEISTIETOA PESÄNSELVITYKSESTÄ

Osakkaiden yhteishallinto

Kun kuolinpesä on osakkaiden yhteishallinnossa, pesän asiat päätetään yhdessä ja pesänhoitaja huolehtii käytännön asioista. Yhteishallinto on yksimielisyyshallintoa.

Aina ei yksimielisyyttä synny. Syitä voi olla yhtä paljon. Osakkaat eivät luota toisiinsa. Osakkaiden henkilökemiat eivät syystä tai toisesta kohtaa. Joskus pesässä voi olla paljon perillisiä, jotka eivät edes tunne tai tiedä toisiaan. Pesän juoksevien asioiden hoito ei ole hyvällä tolalla. Yhteishallinto ei suju. Perinnönjako viivästyy. Pesänselvittäjän hakeminen ja pesänselvittäjän hallinto voi olla viisas vaihtoehto.

Pesänselvittäjä

Kun pesään määrätään pesänselvittäjä, yhteishallinto päättyy. Pesän osakkaat eivät enää voi määrätä pesän omaisuudesta tai muuten päättää pesän asioista. Pesänselvittäjän hallintoa kutsutaan lakikielellä virallisselvitykseksi. Päätösvalta siirtyy pesänselvittäjälle. Pesänselvittäjän määrää käräjäoikeus yhdenkin osakkaan hakemuksesta.

Pesänselvittäjä huolehtii pesän jakokuntoon.  Hän maksaa pesän velat ja hoitaa pesän varoja perinnönjakoon saakka.

Velkainen  pesä

Pesä voi olla myös ylivelkainen. Pesän varat eivät riitä velkojen maksuun. Pesänselvittäjä voi huolehtia pesän varojen jakamisesta velkojien kesken. Vaikka pesä ei olisi ylivelkainen, pesäselvittäjän hakemista kannattaa harkita myös silloin, kun velkojia on paljon, eikä velkojen määrästä ole varmuutta.

Vähävaraiseen pesään, nolla-pesään, ei pesänselvittäjää kannata hakea. Kun huolehditaan perunkirjoituksesta ja toimitetaan perukirja velkojille osoituksena pesän varattomuudesta, velkojat tai perintätoimistot lakkaavat ottamasta yhteyttä perillisiin. Velat jäävät velkojien vahingoksi.

Pesänselvittäjän hakeminen käräjäoikeudelta

Osakas hakee pesänselvittäjää

Yhdelläkin pesänosakkaalla on oikeus vaatia käräjäoikeudelta pesän luovuttamista pesänselvittäjän hallintoon. Vaatimusta ei tarvitse perustella. Pesänselvittäjä määrätään, jos osakas sitä käräjäoikeudelta vaatii.

Hakemus käräjäoikeudelle

Hakemus pesänselvittäjän määräämiseksi tehdään vainajan kotipaikan käräjäoikeudelle.

Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksessa pyydetään pesänselvittäjän määräämistä ja ehdotetaan pesänselvittäjäksi sopivaa henkilöä. Ehdotetun henkilön tulee suostua tehtävään.

Hakemukseen liitetään jäljennös perukirjasta sukuselvityksineen. Jos perunkirjoitusta ei ole pidetty, hakemukseen liitetään sukuselvitys ja selvitystä pesän tilasta. Lisäksi liitteenä on oltava pesänselvittäjäksi ehdotetun henkilön suostumus.

Kuka pesänselvittäjäksi

Pesänselvittäjäksi on syytä ehdottaa asianajajaa. Vaikka varsinaisia esteellisyyssäädöksiä ei ole, tehtävään on syytä valita osakkaista riippumaton,  puolueeton lakimies.

Pesänselvittäjän tehtävät

Pesänselvittäjän tulee ottaa haltuunsa pesän omaisuus. Pesänselvittäjän on turvattava omaisuuden hoito ja huolehdittava sen säilyttämisestä. Lisäksi pesänselvittäjä hoitaa pesän juoksevat asiat. Jos pesässä ei ole pidetty perunkirjoitusta, pesänselvittäjän tehtävänä on toimittaa perunkirjoitus.

Pesänselvittäjän tehtävänä on maksaa pesän velat. Hän saattaa joutua muutamaan pesän omaisuutta rahaksi.

Jos pesässä on erityistestamentti, pesänselvittäjän on huolehdittava sen täyttämisestä.

Ylivelkaisessa pesässä pesänselvittäjä jakaa pesän varat velkojien kesken. Jos varat eivät riittää koko velkaan, vajaus jää velkojan vahingoksi.

Pesä on selvitetty, kun pesän varat voidaan pesän ulkopuolisten oikeuksia vaarantamatta jakaa.

Pesänselvityksen kustannukset

Pesänselvittäjällä on oikeus palkkioon. Palkkio maksetaan pesän varoista.

Pesänselvittäjä hoitaa tehtävänsä yleensä tuntityönä. Kustannukset voivat vaihdella paljon pesän laajuudesta riippuen.

Pesänselvityksen päättyminen

Pesänselvittäjä pitää pesän varoja hallussaan siihen saakka, kun jaosta on sovittu tai pesänjakaja on tehnyt jakopäätöksen.

Pesänselvittäjän on tehtävä osakkaille tilitys toiminnastaan.

Neuvonta

Pesänselvityksestä ja pesänselvittäjästä voit aina ottaa puhelimitse yhteyttää yhteyttä toimistooni puhelimitse. Lyhyt puhelinneuvottelu on maksuton.