Pesänjakaja

Pesänjakaja

Pesänjakaja on käräjäoikeuden perinnönjakoon määräämä puolueeton lakimies. Pesänjakaja tekee kuolinpesässä perinnönjaon ja osituksen. 

Pesänjakaja voidaan määrätä myös avioero-ositukseen ja avopuolisoiden omaisuuden erotteluun.

Ota yhteyttä pesänselvittäjästä tai -jakajasta

Toimistoni ottaa vastaan pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä.

Yleistietoa pesänjakajasta kuolinpesässä

Sopimusjako ja toimitusjako perinnönjaossa

Osakkaat voivat tehdä perinnönjaon sopimallaan tavalla. Silloin puhutaan sopimusjaosta. Kun jaon tekee tuomioistuimen määräämä pesänjakaja, puhutaan lakikielellä toimitusjaosta.

Pesänjakajan määrääminen

Pesänjakaja voidaan määrätä aina, kun yksikin osakas vaatii jakoa. Yleensä pesänjakajaa haetaan riitaiseen pesään, kun sopimusjako ei onnistu. Jos pesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu tai pesässä on alaikäisiä tai muuten vajaavaltaisia osakkaita, kannattaa ennen jakoon ryhtymistä kysyä neuvoa lakimieheltä.

Pesänjakajaa haetaan käräjäoikeudelta

Hakemus pesänjakajan määräämiseksi tehdään vainajan kotipaikan käräjäoikeudelle. Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan perukirja sukuselvityksineen ja pesänjakajaksi ehdotetun henkilön suostumus.

Jaon aloittaminen

Perinnönjakoon voidaan ryhtyä, kun perunkirjoitus on pidetty ja pesä on selvitetty. Pesänselvitys päättyy ja pesä on jakokunnossa, kun pesän varat voidaan luovuttaa osakkaille niin, ettei kenenkään oikeuksia vaaranneta.

Jakokokous ja sovinto

Pesänjakajan on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka kutsuttava osakkaat toimitukseen. Jakokokouksessa pesänjakajan on pyrittävä sovintoon. Käytännössä jakokokouksia saatetaan järjestää useampia. Pesänjakajan on perehdyttävä pesän asiakirjoihin, pesän tilaan ja asianosaisten vaatimuksiin. Lopuksi hänen on ratkaistava, miten pesä on lain mukaan jaettava. Jos osakas ei osallistu jakokokoukseen, se ei estä perinnönjaon toimittamista.

Jakokirja

Pesänjakaja laatii jaosta jakokirjan ja allekirjoittaa sen. Jakokirjasta on toimitettava kappale jokaiselle osakkaalle. Pesänjakajan toimittamaa jakoa voidaan moittia käräjäoikeudessa.

Kustannukset

Pesänjakajalla saada oikeus palkkio ja kulunsa perinnönjaon toimittamisesta pesän varoista. Pesänjakaja tekee työnsä tuntiveloituksella. Kustannuksia muodostuu pesään perehtymisestä, tarvittavista jakokokouksista, pesän osakkaiden vaatimuksien selvittämisestä ja ratkaisemisesta sekä jakokirjan laatimisesta. Samanlaisia pesiä ei ole, joten työmäärää on vaikea arvioida ennalta.

Pesänselvittäjä

Kuolinpesään voidaan määrätä myös pesänselvittäjä, joka selvittää kuolinpesän jakokuntoon

Neuvonta

Pesänjakajasta, pesänselvityksestä ja pesänselvittäjästä voit aina ottaa puhelimitse yhteyttää yhteyttä toimistooni puhelimitse. Lyhyt puhelinneuvottelu on maksuton.