Pesänselvitys ja pesänjakaja

Pesänselvittäjä selvittää kuolinpesän jakokuntoon sekä maksaa pesän velat ja voi muuttaa omaisuutta rahaksi. Pesänselvittäjän määrää käräjäoikeus.

Pesänjakaja on käräjäoikeuden perinnönjakoon määräämä puolueeton lakimies. Pesänjakaja tekee kuolinpesässä perinnönjaon ja osituksen.

Ota yhteyttä – soita
Kysy pesänselvittäjästä ja pesänjakajasta. 
Soita 0505600563.

Pesänselvitys ja pesänjakajan tehtävät

Pesänselvittäjä hoitaa pesän varoja perinnönjakoon saakka. Pesä on selvitetty, kun pesän varat voidaan pesän ulkopuolisten oikeuksia vaarantamatta jakaa.

Kuolinpesään voidaan määrätä myös pesänjakaja, joka tekee perinnönjaon. Pesänselvittäjä määrätään usein myös pesänjakajaksi.

Toimistoni ottaa vastaan pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä.

Pesänselvitys: Osakkaiden yhteishallinto

Kun kuolinpesä on osakkaiden yhteishallinnossa, pesän asiat päätetään yhdessä ja pesänhoitaja huolehtii käytännön asioista. Yhteishallinto on yksimielisyyshallintoa.

Aina ei yksimielisyyttä synny. Syitä voi olla yhtä paljon. Osakkaat eivät luota toisiinsa. Osakkaiden henkilökemiat eivät syystä tai toisesta kohtaa. Joskus pesässä voi olla paljon perillisiä, jotka eivät edes tunne tai tiedä toisiaan. Pesän juoksevien asioiden hoito ei ole hyvällä tolalla. Yhteishallinto ei suju. Perinnönjako viivästyy. Pesänselvittäjän hakeminen ja pesänselvittäjän hallinto voi olla viisas vaihtoehto.

Pesänselvitys: Pesänselvittäjä

Kun pesään määrätään pesänselvittäjä, yhteishallinto päättyy. Pesän osakkaat eivät enää voi määrätä pesän omaisuudesta tai muuten päättää pesän asioista. Pesänselvittäjän hallintoa kutsutaan lakikielellä virallisselvitykseksi. Päätösvalta siirtyy pesänselvittäjälle. Pesänselvittäjän määrää käräjäoikeus yhdenkin osakkaan hakemuksesta. Pesänselvittäjä huolehtii pesän jakokuntoon.  Hän maksaa pesän velat ja hoitaa pesän varoja perinnönjakoon saakka.

Pesänselvitys: Velkainen pesä

Pesä voi olla myös ylivelkainen. Pesän varat eivät riitä velkojen maksuun. Pesänselvittäjä voi huolehtia pesän varojen jakamisesta velkojien kesken. Vaikka pesä ei olisi ylivelkainen, pesänselvittäjän hakemista kannattaa harkita myös silloin, kun velkojia on paljon, eikä velkojen määrästä ole varmuutta.

Vähävaraiseen pesään, nolla-pesään, ei pesänselvittäjää kannata hakea. Kun huolehditaan perunkirjoituksesta ja toimitetaan perukirja velkojille osoituksena pesän varattomuudesta, velkojat tai perintätoimistot lakkaavat ottamasta yhteyttä perillisiin. Velat jäävät velkojien vahingoksi.

Pesänselvitys: Pesänselvittäjän hakeminen käräjäoikeudelta

Osakas hakee pesänselvittäjää

Yhdelläkin osakkaalla on oikeus vaatia käräjäoikeudelta pesän luovuttamista pesänselvittäjän hallintoon. Vaatimusta ei tarvitse perustella. Pesänselvittäjä määrätään, jos osakas sitä käräjäoikeudelta vaatii.

Hakemus käräjäoikeudelle

Hakemus pesänselvittäjän määräämiseksi tehdään vainajan kotipaikan käräjäoikeudelle.

Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksessa pyydetään pesänselvittäjän määräämistä ja ehdotetaan pesänselvittäjäksi sopivaa henkilöä. Ehdotetun henkilön tulee suostua tehtävään.

Hakemukseen liitetään jäljennös perukirjasta sukuselvityksineen. Jos perunkirjoitusta ei ole pidetty, hakemukseen liitetään sukuselvitys ja selvitystä pesän tilasta. Lisäksi liitteenä on oltava pesänselvittäjäksi ehdotetun henkilön suostumus.

Kuka pesänselvittäjäksi

Pesänselvittäjäksi on syytä ehdottaa asianajajaa. Vaikka varsinaisia esteellisyyssäädöksiä ei ole, tehtävään on syytä valita osakkaista riippumaton,  puolueeton lakimies.

Pesänselvitys: kustannukset

Pesänselvittäjällä on oikeus palkkioon. Palkkio maksetaan pesän varoista.

Pesänselvittäjä hoitaa tehtävänsä yleensä tuntityönä. Kustannukset voivat vaihdella paljon pesän laajuudesta riippuen.

Pesänselvittäjä pitää pesän varoja hallussaan siihen saakka, kun jaosta on sovittu tai pesänjakaja on tehnyt jakopäätöksen.

Pesänselvittäjän on tehtävä osakkaille tilitys toiminnastaan.

Pesänselvityksestä ja pesänselvittäjästä voit aina ottaa puhelimitse yhteyttää yhteyttä toimistooni puhelimitse.

Pesänjakaja: Sopimusjako ja toimitusjako perinnönjaossa

Osakkaat voivat tehdä perinnönjaon sopimallaan tavalla. Silloin puhutaan sopimusjaosta. Kun jaon tekee tuomioistuimen määräämä pesänjakaja, puhutaan lakikielellä toimitusjaosta.

Pesänjakaja: Pesänjakajan määrääminen

Pesänjakaja voidaan määrätä aina, kun yksikin osakas vaatii jakoa. Yleensä pesänjakajaa haetaan riitaiseen pesään, kun sopimusjako ei onnistu. Jos pesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu tai pesässä on alaikäisiä tai muuten vajaavaltaisia osakkaita, kannattaa ennen jakoon ryhtymistä kysyä neuvoa lakimieheltä. Hakemus pesänjakajan määräämiseksi tehdään vainajan kotipaikan käräjäoikeudelle. Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan perukirja sukuselvityksineen ja pesänjakajaksi ehdotetun henkilön suostumus.

Pesänjakaja: Jaon aloittaminen

Perinnönjakoon voidaan ryhtyä, kun perunkirjoitus on pidetty ja pesä on selvitetty. Pesänselvitys päättyy ja pesä on jakokunnossa, kun pesän varat voidaan luovuttaa osakkaille niin, ettei kenenkään oikeuksia vaaranneta. Pesänjakajan on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka kutsuttava osakkaat toimitukseen. Jakokokouksessa pesänjakajan on pyrittävä sovintoon. Käytännössä jakokokouksia saatetaan järjestää useampia. Pesänjakajan on perehdyttävä pesän asiakirjoihin, pesän tilaan ja asianosaisten vaatimuksiin. Lopuksi hänen on ratkaistava, miten pesä on lain mukaan jaettava. Jos osakas ei osallistu jakokokoukseen, se ei estä perinnönjaon toimittamista.

Pesänjakaja: Jakokirja ja kustannukset

Pesänjakaja laatii jaosta jakokirjan ja allekirjoittaa sen. Jakokirjasta on toimitettava kappale jokaiselle osakkaalle. Pesänjakajan toimittamaa jakoa voidaan moittia käräjäoikeudessa. Pesänjakajalla saada oikeus palkkio ja kulunsa perinnönjaon toimittamisesta pesän varoista. Pesänjakaja tekee työnsä tuntiveloituksella. Kustannuksia muodostuu pesään perehtymisestä, tarvittavista jakokokouksista, pesän osakkaiden vaatimuksien selvittämisestä ja ratkaisemisesta sekä jakokirjan laatimisesta. Samanlaisia pesiä ei ole, joten työmäärää on vaikea arvioida ennalta. Pesänjakajasta, pesänselvityksestä ja pesänselvittäjästä voit aina ottaa puhelimitse yhteyttä toimistooni puhelimitse. Lyhyt puhelinneuvottelu on maksuton.

Pyydä yhteydenottoa tai tapaamista...

Lähetä soittopyyntö

Soita minulle 050 5600 563 tai lähetä soittopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin palaan asiaan pian.

Tietosuojaseloste