Hoitamiani ennakkotapauksia

ASIANAJAJA JARKKO PULKKINEN

FINLEX-TIETOKANNASSA JULKAISTUJA HOITAMIANI TAPAUKSIA

Finlex-tietokannassa julkaistaan korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden sekä hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien tapauksia, joilla on merkitystä ennakkopäätöksenä. Finlexissä ei ole käräjäoikeuksien päätöksiä.

KKO 2017:32

Avioliitto – Avioero
Oikeudenkäyntimenettely
Tuomion oikeusvaikutus

Käräjäoikeus oli tuominnut puolisot A:n ja B:n ensin mainitun hakemuksesta avioeroon. B valitti hovioikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista. A kuoli asian ollessa vireillä hovioikeudessa ja B vaati asian jättämistä sillensä. Hovioikeus tutki valituksen ja pysytti käräjäoikeuden päätöksen. Korkein oikeus katsoi, että avioliitto oli purkautunut A:n kuoleman johdosta, joten avioerohakemus oli rauennut ja asia tuli jättää sillensä.

AL 3 §

KKO 03.06.2015 R2014/149 T 1108

Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Laillisuusperiaate

Kysymys siitä, täyttikö miehen sukupuolielimen ottaminen suuhun rikosten tekoaikana voimassa olleen rikoslain 20 luvun 10 §:n 1 momentin (563/1998) mukaisen sukupuoliyhteyden määritelmän.

KKO 13.6.2014 R2013/467 T 1271

Veropetos – Törkeä veropetos – Ne bis in idem

A:lle oli määrätty henkilökohtaisessa verotuksessa veronkorotusta sillä perusteella, että hän oli jättänyt ilmoittamatta eräästä yhtiöstä saamaansa tuloa. Sittemmin A:ta syytettiin muun ohella saman menettelyn perusteella törkeästä veropetoksesta. Kysymys siitä, voitiinko syyte tältä osin tutkia.

KKO:2013:43

Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos – Liiketoimintakielto

Kysymys rikoksen, joka käsittää kirjanpitorikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen, täyttymisestä. Kysymys myös liiketoimintakiellosta.

Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle vaadittiin rangaistusta kirjanpitorikoksesta sillä perusteella, että yhtiön tilinpäätöksen laatiminen oli laiminlyöty. Syyteoikeus alkoi vanhentua siitä, kun tilinpäätös olisi viimeistään tullut laatia.

Syyttäjä oli pannut vireille vaatimuksensa liiketoimintakiellon määräämiseksi toimittamalla haastehakemuksensa käräjäoikeudelle liiketoimintakiellosta annetun lain 8 §:ssä säädetyssä viiden vuoden määräajassa. Vaatimus oli kuitenkin annettu tiedoksi vastaajalle viiden vuoden määräajan jälkeen. Säännöstä sovellettaessa ratkaisevaa oli, milloin vastaaja oli saanut tiedon vaatimuksesta. Liiketoimintakieltoa koskeva vaatimus hylättiin.

Vaasan HAO 1.9.2003 03/0228/2

Elatustuki – Perimättä jättäminen – Ulosmittaus – Perittyjen varojen palauttaminen

A oli pyytänyt elatustukivelkansa perimättä jättämistä työttömyydestä aiheutuneen maksukyvyttömyyden perusteella. Sosiaalilautakunnan alainen viranhaltija oli antanut hakemukseen päätöksen vasta koko vapautushakemuksen tarkoittaman elatustukivelan tultua ulosmitatuksi A:n veronpalautuksesta. Viranhaltija hylkäsi A:n hakemuksen sillä perusteella, että kyseessä oleva velka oli kokonaisuudessaan saatu perittyä. Sosiaalilautakunta pysytti alaisensa viranhaltijan päätöksen.

A vaati hallinto-oikeudessa, että asiassa on velan suorituksesta huolimatta tutkittava, oliko A velan kertymisaikana ollut elatusturvalain 20 §:n tarkoittamalla tavalla maksukyvytön.

Hallinto-oikeus katsoi, että elatusturvalain 20 §:n perusteella tehtyä hakemusta ratkaistaessa on punnittava elatusvelvollisen maksukyvyttömyyttä sinä aikana, jolta vapautushakemuksen tarkoittama elatustukivelka on kertynyt. Tuota harkintaa ei voida sivuuttaa niissäkään tapauksissa, joissa elatustukivelka on jo saatu perittyä. Koska sosiaalilautakunta ei siten olisi saanut hylätä hakemusta pelkästään sillä perusteella, että tukivelka oli jo saatu perittyä, hallinto-oikeus hyväksyi A:n valituksen. Koska A oli osoittanut velan kertymisaikana olleensa maksukyvytön, hallinto-oikeus asiaa lautakunnalle enää palauttamatta määräsi sosiaalilautakunnan maksamaan A:lle takaisin häneltä elatustukivelan korvaukseksi perityn veronpalautuksen.

Asia ratkaistiin hallinto-oikeudessa hallinto-oikeuslain 15 §:n 1 momentin ja 16 §:n 2 momentin mukaisessa vahvennetussa istunnossa.